Külaselts

MTÜ Nedsaja Küla Seltsist

MTÜ Nedsaja Küla Selts loodi 13. juunil 2008. aastal eesmärgiga elavdada Nedsaja külaelu, parendada Nedsaja küla elukeskkonda, korraldada külakokkutulekuid ja viia läbi muid külaelanikke ühendavaid sündmusi.

Nedsaja Küla Selts on Nedsaja küla territooriumil elavate ja Nedsaja külaga seotud isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja on loodud liikmete tahte ja huvide kohaselt põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Nedsaja Küla Seltsi eesmärgiks on:

 • Nedsaja küla elujõu säilitamine ja kasvatamine;
 • Nedsaja küla majanduslik ja kultuuriline arendamine külaelanike ühistegevuse kaudu;
 • Vabaaja veetmise võimaluste laiendamine ja seltsielu edendamine;
 • Küla ajaloo ja pärimuskultuuri uurimine, jäädvustamine ja tutvustamine;
 • Kogukonnaettevõtluse arendamine;
 • Küla miljööväärtuse säilitamine ja taastamine;
 • Laste ja noorte huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimaluste arendamine;
 • Küla ja külaliikumise arendamine, tutvustamine ning küla tuntuse edendamine;
 • Heakorra, loodushoiu ja keskkonnasõbraliku eluviisi edendamine.

Seltsi põhitegevusteks on:

 • Piirkondlike arenguprojektide kavandamine ja elluviimine;
 • Külaelanike koolitamine ja nõustamine, ühisürituste korraldamine;
 • Külaliikumise tutvustamine ja koolituste korraldamine;
 • Spordi- ning kultuurisündmuste korraldamine;
 • Majandustegevus ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamise huvides;
 • Põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmine.

Nedsaja Küla Seltsi senine tegevus:

2008

 • MTÜ Nedsaja Küla Seltsi asutamine
 • Külaplatsi rendile võtmine ja väljaarendamise algus. Rajati varjualune ja lõkkekoht, püstitati lipuvarras
 • KOPi projekti toel soetati külaplatsi hoolduseks küla ühine murutrimmer
 • Külaplatsil korraldati külakokkutulekud ning peod maarjapäeval ja suvistepühal

2009

 • Viidi läbi KOPi projekt „Nedsaja külaplatsile kuivkäimla rajamine
 • Külaplatsil korraldati külakokkutulekud ning peod maarjapäeval ja suvistepühal

2010

 • Külaplatsil korraldati külakokkutulekud ning peod maarjapäeval ja suvistepühal

2011

 • Võeti osa I Värska valla külade mängudest, saavutati esikoht
 • Külaplatsil korraldati külakokkutulekud ning peod maarjapäeval ja suvistepühal
 • Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati projekt harivesiliku elupaiga taastamiseks Väike-Nedsaja külas

2012

 • Viidi läbi KIKi projekt “Harivesiliku elupaiga taastamine Väiko-Nedsaja külas
 • Viidi läbi PRIA projekt “Värska valla küladesse puhke- ja ootekodade paigaldamine
 • Külaplatsil korraldati II Värska valla külade mängud
 • Toimus traditsiooniline külapäev ja külakokkutulek

2013

 • Võeti osa III Värska valla külade mängudest
 • Toimus traditsiooniline külapäev ja külakokkutulek
 • KÜSKi esitati projekt „Kogukonnaettevõtlusel põhineva ärimudeli loomine Nedsaja küla näitel“

2014

 • Viidi läbi KÜSKi projekt „Kogukonnaettevõtlusel põhineva ärimudeli loomine Nedsaja küla näitel”
 • Külaplatsil korraldati taliolümpiamängud, vana jaanipäev, lihavõtted, külapäev
 • Seto Külavüü Kostipäevast võttis osa Nedsaja Metsa- ja Külakohvik
 • Alustati külaplatsile uue terrassi ja varjualuse planeerimist
 • Setomaa Kultuuriprogrammi esitati projektid Lummo Kati laululaagri korraldamiseks ja Lummo Kati mälestuskivi rajamiseks

2015

 • Külaplatsil alustati uue varjualuse ehitustöid
 • 06. juulil tähistati külaplatsil seto jaanipäeva
 • 08. augustil võeti osa V Värska valla külade mängudest
 • 29. augustil toimus külaplatsil traditsiooniline külapäev ja külakokkutulek

2016

Külaplatsil toimunud suuremad üritused, tööd ja tegemised:

 • Aprillis toimus seto lihavõtete tähistamine ja suur munaloomka, millest võttis osa väga palju inimesi
 • Maikuus toimus üldkoosolek, kus valiti uus külavanem; talgu korras rajati 90m2 terass, mille valmimist tähistati 20. mail ühise tantsuõhtuga, kus tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
 • Juulikuus tähistati seto jaanipäeva, tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd; külamajas toimusid mitmed ühised jalgpallivaatamise õhtud ning külaplatsil jalgpallimängimise õhtud lastega
 • Augustis toimus külaplatsil Seto Kuningriigi latsipäiv; Lummo Kati laululaager II (10.–12. august); 27. augustil traditsiooniline Nedsaja külapäev, kus Nedsaja Küla Bänd mängis ekstra laiendatud koosseisus ning pidu kestis varaste hommikutundideni

Muud Seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2016. aastal:

 • Jaanuaris-veebruaris viidi ellu KOPi projekt Nedsaja külamajja helitehnika soetamiseks
 • Veebruaris Vabariigi aastapäeva aktusel omistas Värska vald Nedsaja külale aktiivseima küla tiitli
 • 29. märtsil toimus külaseltsi jaoks ajalooline notariaalne tehing, mille käigus seati Nedsaja külaplatsile hoonestusõigus kolmekümneks aastaks MTÜ Nedsaja Küla Selts kasuks
 • Aprillis jätkati eelmisel aastal alustatud külamaja ehitustöödega, mis vältasid vahelduva eduga kuni suve lõpuni. Valdav osa töid sai tehtud talgu korras
 • Juunikuus esitati taotlus AS Eesti Energiale külamaja elektrivõrguga liitumiseks. Samuti telliti teenusena sisse külamaja elektriprojekt, mis valmis augusti lõpuks
 • Nedsaja lapsed (<10 a) osalesid 5. augustil Värskas Seto Kuningriigi päeva sõjaväeparaadil oma lennuväega. Lapsi julgestas külavanem
 • 3. oktoobril esitati rahastamistaotlus KOPile projekti „Külamaja elektriga varustamine“ kohta, mis sai ka aasta lõpuks positiivse vastuse

2017

Külaplatsil toimunud suuremad üritused, tööd ja tegemised:

 • 8. jaanuaril tähistati talsipühi
 • Veebruarist aprillini teostas külamaja elektriga varustamise töid OÜ Neith Elekter
 • 17. aprillil toimus seto lihavõtete tähistamine ja suur munaloomka, millest võttis tavapäraselt osa väga palju inimesi
 • Mais ja juunis toimusid külaseltsi üldkoosolekud
 • 7. juulil tähistati seto jaanipäeva, tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
 • Augustis toimus külaplatsil Lummo Kati laululaager III, laagrit korraldas MTÜ Tedrekuke; 26. augustil toimus traditsiooniline Nedsaja külapäev
 • 30. detsember toimus vana aasta viimane kokkusaamine

Muud seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2017. aastal:

 • Veebruarist juunini viidi ellu KOPi projekt „Külamaja elektriga varustamine“, millest oli väga palju abi suviste ürituste korraldamisel
 • Juuni lõpus toimunud üldkoosolekul vahetus üks juhatuse liige, külavanem jäi samaks
 • Augustis a) osaleti oma küla stendiga XXIV Seto Kuningriigi päeval, mis oli pühendatud seto külale. Otsus selles projektis osalemiseks võeti vastu juba talvel ja ettevalmistamisse oli kaasatud kogu küla. Tehti ka eraldi fotostend: „Nedsaja küla enne ja nüüd“. Kogu küla osales kuningriigi sõjaväeparaadil eraldi väeosana; b) osaleti kolme võistkonnaga Värska valla külade mängudel, kus võideti mitmeid auhindu
 • Sügisel esitati taotlus Põlvamaa KOPi uue trimmeri ostu rahastamiseks (kuna 8 a tagasi ostetud vana tööriist oli oma tööd teinud), kuid seda kahjuks ei rahastatud
 • Novembris kutsuti kokku Nedsaja segakoor eesmärgiga osaleda laulupeol UMA PIDO 2018
 • II poolaastal osaleti KÜSKi ja KOPi kogemuspäevadel, kus külavanem läbi viis erinevaid töötube

2018

Külaplatsil toimunud suuremad üritused, tööd ja tegemised:

 • 08. aprillil toimus seto lihavõtete tähistamine ja munaloomka, kus esines ka Nedsaja Konnakoor
 • 14.–15. aprillil puhastati külatiiki
 • Aprilli lõpus kuulutati Nedsaja Küla Bänd TV 3 rahvabändi saate võitjaks, mis tõi külale palju tuntust
 • 5. mail toimus seltsi üldkoosolek
 • 21. mail toimus „ümber küla“ matk, mis lõppes külaseltsi 10. sünnipäeva peoga Paadovas
 • 2. juunil esines Nedsaja Konnakoor UMA PIDO-l Võrus
 • 6. juulil tähistati seto jaanipäeva, tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
 • Augustis toimus külaplatsil Lummo Kati laululaager, mida korraldas MTÜ Tedrekuke
 • 25. augustil toimus traditsiooniline Nedsaja külapäev
 • 31. detsembril toimus küla ühine aastavahetusematk Tornimäele, kus lapsed said ka kelgutada

Muud Seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2018. aastal:

 • 2018. aasta KOPi sügisvooru esitati rahastamistaotlus „ajaloolise kodulehe“ valmistamiseks. Projekti rahastati taotletud mahus, kodulehte hakkab valmistama Art Media Agency OÜ. Viimase tõuke selleks sammuks andis kevadine „ümber küla“ matk
 • 17. detsembril esitati mitme-aastase eeltöö tulemusena Piiriveere Leader programmi kaudu rahastamistaotlus PRIAle Nedsaja külla mänguväljaku rajamiseks, mis sai rahastuse taotletud mahus

2019

 • 2019. aasta aprillis toimus külaseltsi üldkoosolek, kus valiti seltsile uus juhatus. Juhatuse liikmeteks said Merili Tiirik, Meel Valk ja Kaja Õis. Merili Tiirik valiti samal koosolekul külavanemaks, Meel Valk juhatuse esimeheks
 • Aprilli lõpus toimus külarahva kevadmatk läbi Nedsaja küla taluhoovide, mis lõppes külaplatsil seto lihavõtete tähistamise ja diskoga. Diskoõhtu viis läbi Paul Hunt, toimus ka limbovõistlus
 • Maikuus toimusid küla kevadtalgud, mille käigus valmistati ette uue mänguväljaku liivaala, tehti suurpuhastus külamajas, korrastati külaplats ning ladustati ümber puitmaterjali virnad
 • Juuni alguses sõitsid külanaised koos Kihnu kohvikutepäevale. Kolmepäevane ühine väljasõit oli tore ettevõtmine ja andis inspiratsiooni tulevikus ka Setomaa Kostipäeval osaleda
 • 10. juunil avati külaplatsil pidulikult laste mänguväljak. Mänguväljaku pühitses Värska preester isa Andreas. Mänguväljaku avamisele tuli kokku oma küla rahvas ja ka lastega pered naaberküladest. Sündmust kajastati Aktuaalse Kaamera uudistes. Mänguväljaku rajamist toetasid Piiriveere Liider, Setomaa Edendüsfond ja Setomaa vald
 • Traditsiooniliselt tähistati koos seto jaanipäeva. Enne jaanipäeva toimus külarahvale vihtade tegemise õppepäev, kus vanemad külaelanikud jagasid noorematele oma teadmisi ning õhtul sai omatehtud vihad suitsusaunas proovile panna
 • Juulis ja augustis pühenduti küla kodulehe loomisele. Koguti infot talude ajaloo kohta ning lisati kodulehele infot külas tegutsevate ettevõtete, pakutavate teenuste ja ühiste sündmuste kohta. Koduleht www.nedsaja.ee sai valmis augustikuus ja seda tutvustati külarahvale Nedsaja külapäeval. Kodulehe loomise projekti rahastati kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Kodulehele sai üles esialgne info 23 praeguse ja endise Nedsaja talu ajaloo kohta, kuid kodulehe ajaloo osa ootab veel täiendusi. 2019. aastal sai kirjutatud projekt Setomaa Kultuuriprogrammi küla ajaloo kogumiseks ja info kodulehele sisestamiseks. Projekt sai osalise toetuse
 • Augusti esimestel päevadel toimus külaplatsil juba viiendat aastat järjest Lummo Kati laululaager, mis tõi külla kokku 60 seto leelo huvilist
 • 31. augustil toimus Nedsaja külapäev. Kokku tuli rahvast lähemalt ja kaugemalt. Esines Nedsaja Küla Bänd koos Nedsaja külast pärit laulja Ithaka Maria Rahulaga. Külapäeva tegi eriti pidulikuks külavanemale kogu külarahva ees tehtud abieluettepanek
 • 14. septembril külastas Nedsaja küla Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. President ja tema meeskond osalesid küla sügistalgutel, mille käigus põletati raietööde käigus mahavõetud võsa, värviti mänguväljaku piiret, lõhuti ja laoti riita lõkkepuid ning istutati külaplatsi äärde pihlakaallee. Pärast talgutöid istuti ühise laua taga ja räägiti Nedsaja külaelust ning maaelust laiemalt. Jagati noorte perede kogemuslugusid ja arutleti erinevate põhjuste üle, mis toob noori maale elama. Päev lõppes tantsupeoga. Pilli mängisid Sille ja Martin Leamon, perekond Valk ja Nedsaja Küla Bänd
 • 28. septembril võttis Nedsaja küla osa üle-eestilisest Maal Elamise Päevast. Külaplatsil võtsid huvilisi vastu küla noored emad koos lastega. Kahjuks jõudis meie külani ainult kaks huvilist
 • Oktoobri esimestel päevadel sõitis külarahvas ühisele Rootsi kruiisile. Kruiisist võttis osa 12 külaelanikku
 • Sügisel taotles Nedsaja Küla Selts toetust külaplatsile kaevu rajamiseks. Seltsil õnnestuski toetust saada Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Setomaa Edendüsfondist. 2020. aasta kevadel algavad kaevamistööd ning lootust on, et uueks suvehooajaks on külaplats joogiveega varustatud. Lisaks saadi toetust Setomaa vallalt 2020. aasta külapäeva läbiviimiseks ja seltsi tegevuskulude katmiseks

2020

 • 2020. aastal jäi koroonapandeemia tõttu ära ühine lihavõtete tähistamine ja munade veeretamine.
 • Kevadel sai külaplatsile rajatud kohaliku omaalgatusprogrammi ja Setomaa Edendüsfondi toel salvkaev. Kaevu kaevas OÜ Eluallikas ja kaevumaja ehitas külarahvas talgutööna.
 • Traditsiooniliselt tähistati koos seto jaanipäeva. Jaanipäeval toimus pidulik kaevu avamine ja õnnistamine.
 • Suve jooksul toimusid mitmed talgud külaplatsi hooldamiseks.
 • Augustis külastas Nedsaja küla rahvastikuminister Riina Solman, kellega arutati külaelu, noorte maale kolimise ja peretoetuste teemadel.
 • Nedsaja külapüha on maarjapäev. Sel aastal oli maarjapäev Nedsajas suurem ja uhkem kui varem. 28. augustil toimus Nedsaja külaplatsil rahvusvaheline etnokultuurifestival, maarjapäeva kirmask. Sündmusel oli videosild Petseri poolel asuva Radaja küla maarjapäeva festivaliga. Sündmus korraldati koostöös Seto Infoseltsiga. Nedsaja külarahvas valmistas ette platsi ja korraldas toitlustuse ning väikese laadaplatsi. Maarjapäevaks sai külaplatsile püstitatud uus lipumast. Lipumasti soetamist toetas Setomaa vald.
 • 29. augustil toimus Nedsaja külapäev. Külapäeva korraldamist võttis eest Suure-Nedsaja küla. Kokku tuli rahvast lähemalt ja kaugemalt. Esines Nedsaja Küla Bänd ja ühiselt vaadati filmi 20 aasta tagusest külapäevast. Külapäeval tunnustati aktiivseid külaelanikke ning avati tänupingid endistele külavanematele. Tänupinkide rajamist toetas Setomaa vald miljööväärtuslike alade toetusest. Lisaks saadi Setomaa vallalt toetust 2020. aasta külapäeva läbiviimiseks, niitmiskulude ja seltsi tegevuskulude katmiseks.
 • Aasta jooksul toimus mitmeid külanaiste kohvihommikuid ja aiandushooaja lõpetas hoidiste degusteerimise hommik ning aiaviljade vahetus.
 • Küla sügismatk viis külarahva avastama seni käimata külateid ja avastama vanu talukohti. Matk algas Suure-Nedsajast, viis läbi Kesk-Nedsaja ja lõppes külaplatsil, kus ootas tänutort külarahvale.
 • Nedsaja küla võistkond osales Setomaa valla külade mängudel, kus saavutati III koht.
 • 2019. aastal sai kirjutatud projekt Setomaa Kultuuriprogrammi küla ajaloo kogumiseks ja info kodulehele (www.nedsaja.ee) sisestamiseks. Projekt sai osalise toetuse. Projektiga koguti uut infot talude ajaloo kohta, lisati kodulehele uusi ajaloolisi fotosid ning toimetati kõik kodulehel olevad tekstid.
 • Aasta lõppes ühise matkaga 31. detsembril, mida vedas eest Toomas Valk.