Külaselts

MTÜ Nedsaja Küla Seltsist

MTÜ Nedsaja Küla Selts loodi 13. juunil 2008. aastal eesmärgiga elavdada Nedsaja külaelu, parendada Nedsaja küla elukeskkonda, korraldada külakokkutulekuid ja viia läbi muid külaelanikke ühendavaid sündmusi.

Nedsaja Küla Selts on Nedsaja küla territooriumil elavate ja Nedsaja külaga seotud isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja on loodud liikmete tahte ja huvide kohaselt põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Nedsaja Küla Seltsi eesmärgiks on:

 • Nedsaja küla elujõu säilitamine ja kasvatamine;
 • Nedsaja küla majanduslik ja kultuuriline arendamine külaelanike ühistegevuse kaudu;
 • Vabaaja veetmise võimaluste laiendamine ja seltsielu edendamine;
 • Küla ajaloo ja pärimuskultuuri uurimine, jäädvustamine ja tutvustamine;
 • Kogukonnaettevõtluse arendamine;
 • Küla miljööväärtuse säilitamine ja taastamine;
 • Laste ja noorte huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimaluste arendamine;
 • Küla ja külaliikumise arendamine, tutvustamine ning küla tuntuse edendamine;
 • Heakorra, loodushoiu ja keskkonnasõbraliku eluviisi edendamine.

Seltsi põhitegevusteks on:

 • Piirkondlike arenguprojektide kavandamine ja elluviimine;
 • Külaelanike koolitamine ja nõustamine, ühisürituste korraldamine;
 • Külaliikumise tutvustamine ja koolituste korraldamine;
 • Spordi- ning kultuurisündmuste korraldamine;
 • Majandustegevus ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamise huvides;
 • Põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmine.

Nedsaja Küla Seltsi senine tegevus:

2008

MTÜ Nedsaja Küla Seltsi asutamine
Külaplatsi rendile võtmine ja väljaarendamise algus. Rajati varjualune, lõkkekoht ja lipuvarras
KOP-i projekti toel soetati külaplatsi hoolduseks küla ühine murutrimmer
Korraldati külaplatsil külakokkutulekud ja peod Maarjapäeval ja suvistepühal

2009

Viidi läbi KOP-i projekti „Nedsaja külaplatsile kuivkäimla rajamine
Korraldati külaplatsil külakokkutulekud ja peod Maarjapäeval ja suvistepühal

2010

Korraldati külaplatsil külakokkutulekud ja peod Maarjapäeval ja suvistepühal

2011

Võeti osa Värska valla I külade mängudest ja saavutati esikoht
Korraldati külaplatsil külakokkutulekud ja peod Maarjapäeval ja suvistepühal
Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati projekt Harivesiliku elupaiga taastamiseks Väike-Nedsaja külas

2012

Viidi läbi KIK-i projekt “Harivesiliku elupaiga taastamine Väiko-Nedsaja külas
Viidi läbi PRIA projekti “Värska valla küladesse puhke- ja ootekodade paigaldamine
Korraldati Nedsaja külaplatsil Värska valla II külade mängud
Toimus traditsiooniline külapäev ja külakokkutulek

2013

Võeti osa Värska valla III külade mängudest
Toimus traditsiooniline külapäev ja külakokkutulek
KÜSK-i esitati projekt „Kogukonnaettevõtlusel põhineva ärimudeli loomine Nedsaja küla näitel“

2014

Viidi läbi KÜSK-i projekt „Kogukonnaettevõtlusel põhineva ärimudeli loomine Nedsaja küla näitel”
Korraldati külaplatsil taliolümpiamängud, vana jaanipäev, lihavõtted, külapäev
Seto Külavüü Kostipäevast võttis osa Nedsaja Metsa- ja Külakohvik
Alustati külaplatsile uue terrassi ja varjualuse planeerimist
Esitati Setomaa Kultuuriprogrammi projektid Lummo Kati laululaagri korraldamiseks ja Lummo Kati mälestuskivi rajamiseks

2015

Alustati külaplatsil uue küla varjualuse ehitustöid
06.07 tähistati külaplatsil Seto jaanipäeva
08.08 võeti osa V Värska valla külade mängudest
29.08 toimus külaplatsil traditsiooniline külapäev ja küla kokkutulek

2016

Külaplatsil toimunud suuremad üritused ja tegevused:

 • Aprillis toimus Seto Lihavõtete tähistamine ja suur munaloomka, millest võttis osa väga palju inimesi
 • Maikuus toimus üldkoosolek, kus vahetus külavanem; talgu korras rajati 90m2 terass, mille valmimist tähistati 20.05 ühise tantsuõhtuga. Tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
 • Juulikuus toimus Seto jaanipäeva tähistamine (06.07), kus tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd ja järgnevatel nädalatel toimusid mitmed ühised jalgpalli vaatamise õhtud külamajas ja jalgpalli mängimise õhtud lastega.
 • Augustis toimusid külaplatsil: Seto Kuningriigi latsipäiv, Lummo Kati laululaager II (10.-12. aug) ja 27. augustil traditsiooniline Nedsaja külapäev, kus Nedsaja Küla Bänd mängis ekstra laiendatud koosseisus ja pidu kestis varaste hommikutundideni

Muud Seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2016. aastal:

 • Jaan-veebr viidi ellu KOP-i projekt Nedsaja külamajja helitehnika soetamiseks
 • Veebruaris Vabariigi aastapäeva aktusel omistati Värska valla poolt Nedsaja külale aktiivseima küla tiitel
 • 29. märts toimus külaseltsi jaoks ajalooline notariaalne tehing, mille käigus seati Nedsaja külaplatsile hoonestusõigus 30-ks aastaks MTÜ Nedsaja Küla Selts kasuks
 • Aprillis jätkati ka eelmisel aastal alustatud külamaja ehitustöödega, mis vältasid vahelduva eduga kuni suve lõpuni. Valdav osa töid sai teostatud talgu korras
 • Juunikuus esitati taotlus Eesti Energia AS-le külamaja elektrivõrguga liitumiseks. Samuti telliti teenusena sisse külamaja elektriprojekt, mis valmis augusti lõpuks
 • Nedsaja lapsed (<10a) osalesid 5. augustil Värskas Seto Kuningriigipäeva sõjaväe paraadil oma lennuväega. Lapsi julgestas külavanem
 • 3. okt esitati rahastamistaotlus KOP-le projekti „Külamaja elektriga varustamine“ kohta, mis sai ka aasta lõpuks positiivse vastuse

2017

Külaplatsil toimunud suuremad üritused ja tegevused:

 • 8. jaanuaril tähistati talsipühi
 • Veebruarist aprillini teostati külamaja elektriga varustamise töid Neith Elekter OÜ poolt
 • 17.04 toimus Seto lihavõtete tähistamine ja suur munaloomka, millest võttis traditsiooniliselt osa väga palju inimesi
 • Mais ja juunis toimusid külaseltsi üldkoosolekud
 • 7. juulil toimus Seto jaanipäeva tähistamine, kus tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
 • Augustis toimusid külaplatsil: Lummo Kati laululaager III ja 26. augustil traditsiooniline Nedsaja külapäev Laululaagrit korraldas MTÜ Tedrekuke
 • 30. detsember toimus vana aasta viimane kokkusaamine

Muud seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2017. aastal:

 • Veebr-juuni viidi ellu KOP-i projekt „Külamaja elektriga varustamine“, millest oli väga palju abi suviste ürituste korraldamisel
 • Juuni lõpus toimunud üldkoosolekul vahetus üks juhatuse liige, külavanem jäi samaks
 • Augusti alguses osaleti oma küla stendiga XXIV Seto Kuningriigi päeval, mis oli pühendatud seto külale. Otsus selles projektis osalemiseks võeti vastu juba talvel ja selle ettevalmistamisse oli kaasatud kogu küla. Selle jaoks sai tehtud ka eraldi fotode stend: „Nedsaja küla enne ja nüüd“. Kogu küla osales eraldi väeosana sõjaväe paraadil
 • Augustis osaleti kolme võistkonnaga ka Värska valla viimastel külade mängudel, kus võideti mitmeid auhindu
 • Sügisel esitati taotlus Põlvamaa KOP-i uue trimmeri rahastamiseks (kuna 8a tagasi ostetud vana oli oma tööd ära teinud), aga see ei leidnud kahjuks rahastust
 • Novembris kutsuti kokku Nedsaja segakoor – eesmärgiga osaleda UMA PIDO 2018 üritusel oma kooriga
 • KÜSK-i ja KOP-i kogemuspäevadel osalemine II poolaastal ja seal erinevate töötubade läbi viimine külavanema poolt

2018

Külas toimunud suuremad üritused ja tegevused:

 • 08.04 toimus Seto lihavõtete tähistamine ja munaloomka, kus esines ka Nedsaja Konnakoor
 • 14.-15. aprillil toimus tiigi puhastamine
 • Aprilli lõpus sai Nedsaja Küla Bänd TV 3 rahvabändi saate võtjaks, mis tõi külale palju tuntust
 • 5. mail  toimus üldkoosolek
 • 21. mail toimus „ümber küla“ matk, mis lõppes külaseltsi 10. sünnipäeva peoga Paadovas
 • 2. juunil esines Nedsaja Konnakoor UMA PIDO-l Võrus
 • 6. juulil toimus Seto jaanipäeva tähistamine, kus tantsuks mängis Nedsaja Küla Bänd
 • Augustis toimus külaplatsil Lummo Kati laululaager, mida korraldas MTÜ Tedrekuke
 • 25. aug traditsiooniline Nedsaja külapäev
 • 31. dets toimus küla ühine aastavahetusematk Tornimäele, kus lapsed said ka kelgutada

Muud Seltsi jaoks olulisemad sündmused ja läbi viidud projektid 2018. aastal:

 • 2018. aasta KOP-i sügisvooru esitati rahastamise taotlus „ajaloolise kodulehe“ valmistamiseks. Projekt sai rahastuse taotletud mahus ja kodulehte hakkab valmistama Art Media Agency OÜ. Viimase tõuke selleks sammuks andis kevadine „ümber küla“ matk
 • 17. detsembril esitati mitme aastase eeltöö tulemusena läbi Piiriveere Leader programmi rahastamise taotlus PRIA-le Nedsaja külla mänguväljaku rajamiseks, mis sai positiivse rahastuse taotletud mahus

2019

 • 2019. aasta aprillis toimus külaseltsi üldkoosolek, kus valiti seltsile uus juhatus. Uue juhatuse liikmeteks valiti Merili Tiirik, Meel Valk ja Kaja Õis. Merili Tiirik valiti samal koosolekul ka külavanemaks ja Meel Valk juhatuse esimeheks.
 • Aprilli lõpus toimus külarahva kevadmatk läbi Nedsaja küla taluhoovide, mis lõppes külaplatsil seto lihavõtete tähistamise ja diskoga. Diskoõhtu viis läbi Paul Hunt ja toimus ka limbovõistlus.
 • Maikuus toimusid küla kevadtalgud, mille käigus valmistati ette uue mänguväljaku liivaala, tehti suurpuhastus külamajas, korrastati külaplats ning ladustati ümber puitmaterjali virnad.
 • Juuni alguses sõitsid külanaised koos Kihnu kohvikutepäevale. Kolmepäevane ühine väljasõit oli tore ettevõtmine ja andis inspiratsiooni tulevikus ka Setomaa Kostipäeval osaleda.
 • 10. juunil avati külaplatsil pidulikult lastemänguväljak. Mänguväljaku pühitses Värska preester isa Andreas. Mänguväljaku avamisele tuli kokku oma küla rahvas ja ka lastega pered naaberküladest. Sündmust kajastati ka Aktuaalse Kaamera uudistes. Mänguväljaku rajamist toetasid Piiriveere Liider, Setomaa Edendüsfond ja Setomaa vald.
 • Traditsiooniliselt tähistati koos seto jaanipäeva. Enne jaanipäeva toimus külarahvale vihtade tegemise õppepäev, kus vanemad külaelanikud jagasid noorematele oma teadmisi ning õhtul sai omatehtud vihad suitsusaunas proovile panna.
 • Juulis ja augustis pühenduti küla kodulehe loomisele. Koguti infot talude ajaloo kohta ning lisati kodulehele infot külas tegutsevate ettevõtete, pakutavate teenuste ja ühiste sündmuste kohta. Koduleht www.nedsaja.ee sai valmis augustikuus ja seda tutvustati külarahvale Nedsaja külapäeval. Kodulehe loomise projekti rahastati kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Kodulehele sai üles esialgne info 23 praeguse ja endise Nedsaja talu ajaloo kohta, kuid kodulehe ajaloo osa ootab veel täiendusi. 2019. aastal sai kirjutatud projekt Setomaa Kultuuriprogrammi küla ajaloo kogumiseks ja info kodulehele sisestamiseks. Projekt sai osalise toetuse.
 • Augusti esimestel päevadel toimus külaplatsil juba viiendat aastat järjest Lummo Kati laululaager, mis tõi külla kokku 60 seto leelo huvilist.
 • 31. augustil toimus Nedsaja külapäev. Kokku tuli rahvast lähemalt ja kaugemalt. Esines Nedsaja Küla Bänd koos Nedsaja külast pärit laulja Ithaka Maria Rahulaga. Külapäeva tegi eriti pidulikuks külavanemale kogu külarahva ees tehtud abieluettepanek.
 • 14. septembril külastas Nedsaja küla Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. President ja tema meeskond osalesid küla sügistalgutel, mille käigus põletati raietööde käigus mahavõetud võsa, värviti mänguväljaku piiret, lõhuti ja laoti riita lõkkepuid ning istutati külaplatsi äärde pihlakaallee. Pärast talgutöid istuti ühise laua taha ja räägiti Nedsaja külaelust ning maaelust laiemalt. Jagati noorte perede kogemuslugusid ja arutleti erinevate põhjuste üle, mis toob noori maale elama. Päev lõppes tantsupeoga. Pilli mängisid Sille ja Martin Leamon, perekond Valk ja Nedsaja Küla Bänd.
 • 28. septembril võttis Nedsaja küla osa üle-eestilisest Maal Elamise Päevast. Külaplatsil võtsid huvilisi vastu küla noored emad koos lastega. Kahjuks jõudis meie külani ainult 2 huvilist.
 • Oktoobri esimestel päevadel sõitis külarahvas ühisele Rootsi kruiisile. Kruiisist võttis osa 12 külaelanikku.
 • Sügisel taotles Nedsaja Küla Selts toetust külaplatsile kaevu rajamiseks. Küla Seltsil õnnestuski toetust saada Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Setomaa Edendüsfondist. 2020. aasta kevadel algavad kaevamistööd ning lootust on, et uueks suvehooajaks on külaplats joogiveega varustatud. Lisaks saadi toetust Setomaa Vallalt 2020. aasta külapäeva läbiviimiseks ja seltsi tegevuskulude katmiseks.